FEN ADAMI


ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ,

GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığından:

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE

SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/11/1989 tarihli ve 20339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Elektrik ile ilgili fen adamlarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

1 inci Grup:

a) Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri:

Bağlantı gücü 50 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama,

b) Elektrik iç tesis yapım işleri:

Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince veya Yapı Denetim Kuruluşunun denetçi elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince üstlenilen bağlantı gücü 1500 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı,

c) Muayene ve kabul işleri:

(b) bendine uygun olarak kendileri tarafından yapılan tesislerin muayene, bağlantı, ölçü ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması,

d) İşletme ve bakım işleri:

Bağlantı gücü 1500 KW`a kadar (gerilimi 36 kV’a kadar) olan tesislerin işletme, bakımı ve ölçü,

işlerinde yetkilidirler.

2 nci Grup:

a) Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri:

Bağlantı gücü 30 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama,

b) Elektrik iç tesis yapım işleri:

Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince veya Yapı Denetim Kuruluşunun denetçi elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince üstlenilen bağlantı gücü 1250 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı,

c) Muayene ve kabul işleri:

(b) bendine uygun olarak kendileri tarafından yapılan tesislerin muayene, bağlantı, ölçü ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması,

d) İşletme ve bakım işleri:

Bağlantı gücü 1000 KW`a kadar (gerilimi 36 kV’a kadar) olan tesislerin işletme, bakımı ve ölçü,

işlerinde yetkilidirler.

3 üncü Grup:

a) Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri:

Bağlantı gücü 16 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama,

b) Elektrik iç tesis yapım işleri:

Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince veya Yapı Denetim Kuruluşunun denetçi elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince üstlenilen bağlantı gücü 500 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı,

c) Muayene ve kabul işleri:

(b) bendine uygun olarak kendileri tarafından yapılan tesislerin muayene, bağlantı ölçü ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması,

d) İşletme ve bakım işleri:

Bağlantı gücü 500 KW`a kadar (gerilimi 36 kV’ a kadar) olan tesislerin işletme, bakımı ve ölçü,

işlerinde yetkilidirler.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – Bu Yönetmelikte bahsi geçen hizmetlerde faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen fen adamlarının kayıtları her iş için ayrı olmak üzere, yapılacak işin bulunduğu alana göre Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerin, bu sınırların dışında il özel idarelerinin kayıt bürolarınca tutulur.

Kayıt fişleri yapının, yapı ruhsatı alınmasından, yapı kullanma izin belgesinin alınmasına dek geçecek süreyi, bu süre içindeki faaliyetlerin hepsini içine alır.

Yapım işlerini yükümlenen fen adamlarının kayıtlarının tutulmasında, yapıda elektrik ile uygulamaların denetimine yönelik olarak elektrik fenni mesuliyetini üstlenen mühendisin veya yapı denetim kuruluşunun elektrik denetçi mühendisinin kayıtla ilgili olarak bildireceği görüş ve kanaatler esas alınır. Kayıtların birer kopyaları her yıl sonunda o ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve fen adamının üyesi olduğu meslek odasına gönderilir.

Elektrik ile ilgili fen adamları, konusu ve kapsamı ilgili Bakanlıkların ve meslek odalarının görüşleri alınmak suretiyle Valilikçe belirlenen meslek içi eğitime tabi tutulur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Sayfa Eklenme Tarihi : 10.03.2011

Web Sitemiz 229516 kere ziyaret edildi.

Web sitemiz en iyi 1280x1024 çözünürlükte izlenebilir.


Web sitemizde yayınlanan tüm içerik ve materyaller (yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim, ses, işaret veya sair fikir ürünleri) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca korunmakta olup, hakları Zonguldak Elektrikçive Radyocular Odasına aittir. Web sitemizde yayınlanan tüm içerik ve materyaller Zonelko'nun yazılı izni olmadıkça kullanılamaz.

Designed And Coded By Gafur DANIŞ
©2011